فایل رایگان تبيين تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر واکنش هاي نگرشي و رفتاري مصرف کنندگان: مورد مطالعه هتل لاله شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر واکنش هاي نگرشي و رفتاري مصرف کنندگان: مورد مطالعه هتل لاله شهر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق تبیین تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر واکنش های نگرشی و رفتاری مصرف کنندگان مورد مطالعه مشتریان هتل لاله شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان هتل لاله شهر تهران است که تعداد آنها نامعین است. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می گردد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد 19 سوالی است. در این تحقیق به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی صوری استفاده شد و برای تایید روایی صوری تعدادی پرسشنامه در اختیار تعدادی از پاسخگویان قرار گرفت و پس از اصلاح موارد لازم و اعلام شده، روایی صوری گویه های پرسشنامه تایید شد. در این پژوهش از آزمون معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. جهت تحلیل داده ها و برازش مدل نیز ، از نرم افزار لیزرلLISRELنسخه 8 استفاده گردید و همچنین اثراتCSR روی نگرش و رفتار مشتریان، عوامل مرتبط با عملکرد اجتماعی و اقتصادی شرکت را در صنعت گردشگری ایران و در هتل لاله شهر تهران مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر واکنش های نگرشی و رفتاری مشتریان هتل لاله شهر تهران تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی