فایل رایگان آسيب شناسي پدافندي ساختار شهري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHPمطالعه موردي:زاهدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي پدافندي ساختار شهري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHPمطالعه موردي:زاهدان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

پدافند غیرعامل از جمله موضوعاتی است که در طرحهای شهری و برنامه های آن با مباحثی مانند مکانیابی کاربریها و مقاوم سازی بناها در نظر گرفته شده است. این مباحث به دنبال کاهش خسارت و افزایش توان مقاومت در شهر با رعایت اصول پدافند غیرعامل در تاسیسات حیاتی، حساس، مهم و مدیریتی می باشد.شهر زاهدان به عنوان محدوده پژوهش تعیین شده است. دارابودن مرز مشترک خاکی با کشورهای همسایه و موقعیت استراتژیکی این شهر باعث شد آسیب پذیری آن از اهمیت خاصی برخوردار باشد.در این پژوهش با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP و GIS، وضعیت آسیب پذیری پدافندی شهر زاهدان بر اساس شاخصهای آسیب پذیر، مورد بررسی قرار می گیرد . بر این اساس هفت معیار اصلی به همراه زیر معیار بر اساس نظر کارشناسان به عنوان عناصر و پهنه ها مهم شهرزاهدان فهرست بندی شده است. برای امتیاز دهی به این معیارها از نرم افزار super dicision استفاده شده است. مراکز مدیریت بحران و امدادرسانی و کاربریهای مخاطره آمیز بالاترین وزن را دارند و عوامل طبیعی نیز کمترین نقش را در بررسی آسیب پذیری شهر از دیدگاه پدافند غیر عامل به خود اختصاص می دهد. نقشه نهایی آسیب پذیری محدوده، از طریق فن همپوشانی نقشه ها در محیط نرم افزار ArcMap، در سه پهنه ی آسیب پذیری کم، آسیب پذیری متوسط و آسیب پذیری زیاد تهیه گردید و درپایان راهبردهایی در زمینه کاهش آسیب پذیری ساختار شهری زاهدان نیز ارائه شد.

لینک کمکی