فایل رایگان ارزيابي روشهاي تصفيه فاضلاب شهري زاهدان با استفاده از تکنيک تاپسيس فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي روشهاي تصفيه فاضلاب شهري زاهدان با استفاده از تکنيک تاپسيس فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

محدودیت منابع آبی و وقوع بحران کمبود آب در بسیاری از نقاط کشور بویژه در مناطق نیمه خشک موجب شده تا مدیران و محققان به استفاده از پساب فاضلاب شهری بعنوان یک راهکار پایدار روی آورند. این درحالیست که %75 از آب استفاده شده در شهرها، به فاضلاب تبدیل میشود. در محدوده شهر زاهدان دو تصفیه خانه فاضلاب شهری درحال تصفیه و قابل ارزیابی بوده تا درصورت احداث تصفیه خانه جدید، ملاک تصمیم گیری مدیران قرار گیرد. ازاین رو، در این تحقیق با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک تاپسیس فازی و نظر خبرگان، براساس شاخصهای فنی، زیست محیطی و اقتصادی به انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب شهری از میان دو روش لجن فعال با هوادهی گسترده و برکه تثبیت در شهر زاهدان به عنوان یک منطقه نیمه خشک پرداخته میشود. نتایج این تحقیق بیان میکند که فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده با کسب مقدار شباهت به راهحل ایدهآل 0.65 از لحاظ شاخص زیست محیطی و فرآیند برکه تثبیت با کسب مقدار شباهت به راه حل ایده آل 0.54 و 0.49 به ترتیب از لحاظ شاخص فنی و اقتصادی فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب شهری زاهدان خواهند بود. علاوه براین، اگر تمامی شاخصها به صورت یکجا مورد بررسی قرار گیرد، گزینه لجن فعال با هوادهی گسترده نسبت به گزینه برکه تثبیت، شباهت بیشتری به راه حل ایده ال را کسب خواهد کرد.

لینک کمکی