فایل رایگان ارزيابي ريسک در پروژه هاي زيرزميني با استفاده از روشهاي تصميم گيري سلسله مراتبي (در حمل و نقل متروي اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ريسک در پروژه هاي زيرزميني با استفاده از روشهاي تصميم گيري سلسله مراتبي (در حمل و نقل متروي اصفهان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

سیستمهای حمل ونقل ریلی درون شهری به دلیل شرایط خاصی که دارند همواره تحت تاثیر منابع جدید، در معرض ریسک قرار دارند. لذا هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ریسک در پروژه های زیرزمینی با استفاده از روشهای تصمیم گیری سلسله مراتبی(در حملونقل متروی اصفهان) میباشد. جمع آوری داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه مقایسه زوجی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد و مشاورین پروژه، مهندسین عمران و اجرایی پروژه و کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزی در حمل ونقل متروی اصفهان، اعضای هیئت مدیره، افرادی کلیدی تصمیم گیر ارکان پروژه و مهندسین و متخصصین باتجربه بود بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر از آنان برای اولویت بندی شاخصهای شناسایی شده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه از دیدگاه کارشناسان و متخصصان فن مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک پیمایش 30 نمونه ای تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و همچنین با استفاده از نرمافزار Expert Choice و بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی بوده است. پس از شناسایی ریسک ها مشخص شد که از میان 9 ریسک مورد بررسی بر اساس چهار شاخص(هزینه، زمان، عملکرد و کیفیت) ریسک فنی(طراحی و اجرا) در رتبه اول قرار دارد همچنین ریسک مالی اقتصادی دوم است و ریسک مدیریت، منابع انسانی، ریسک ایمنی و محیط پروژه، ریسک عوامل طبیعی، ریسک سیاسی، ریسک حقوق و قرارداد و ریسک اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند.

لینک کمکی