فایل رایگان بررسي و ارزيابي محدوديتهاي کالبدي و محيطي بهسازي و نوسازي در بافتهاي تاريخي شهرهاي استان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و ارزيابي محدوديتهاي کالبدي و محيطي بهسازي و نوسازي در بافتهاي تاريخي شهرهاي استان يزد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

امروزه محدودیتهای عمرانی و ساخت و ساز در بافتهای تاریخی یکی از جدیترین مشغله ها برای مدیران و مردم ساکن این محدوده ها میباشد هر چند که در سالهای اخیر حرکتهایی پراکنده در جهت مدیریت ساخت و سازهای در بافت قدیم در قالب نوسازی، بهسازی و مرمت به چشم میخورد اما به دلایلی مختلفی همچنان محدودیتها، موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد از اینرو در این تحقیق سعی بر آن بود که محدودیتهای کالبدی و محیطی بهسازی و نوسازی در بافتهای تاریخی شهرهای استان یزد بررسی و ارزیابی گردد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی میباشد لذا در تجزیه و تحلیل علاوه بر اتکاء به اسناد و مدارک، مشاهده، پرسشنامه و ادراک و تحلیل عقلایی (تحلیل کیفی)، از روشهای آماری (تحلیل کمی) نیز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و کارشناسان تشکیل میدهند برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از روش کیفی دلفی استفاده شده است. در این تحقیق اعضای گروه دلفی به صورت نمونهگیری غیر احتمالی و ترکیبی از روشهای هدفمند به تعداد 50 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. تجزیه و تحلیلها به وسیله روش استنباطی تحلیل مسیر انجام گرفت که نتایج تحقیق نشان داد که محدودیتهای کالبدی و محیطی در بهسازی و نوسازی در بافتهای تاریخی شهرهای استان یزد بسیار تاثیرگذار هستند. همچنین طبق مدل تحلیل مسیر، عامل عدم ارائه الگوی مناسب و بومی شده با فرهنگ محلی برای ساخت و ساز در محدوده بافت تاریخی با مقدار (3.580) در رتبه اول محدودیتها قرار گرفت.

لینک کمکی