فایل رایگان پايش خشکسالي حوضه آبريز درياچه بختگان با استفاده از روش زنجيره مارکوف وGIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پايش خشکسالي حوضه آبريز درياچه بختگان با استفاده از روش زنجيره مارکوف وGIS :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش پایش خشکسالی حوضه آبریز بختگان با استفاده از شاخص SPI و پیش بینی آن با استفاده از زنجیره مارکوف بود. بدین منظور اطلاعات ایستگاه بارانسنجی قلات، شیراز، آباده، نیریز، امام زاده، کوهنجان، جمال بیک، خرامه و بوانات از شرکت سهامی آب منطقه ای فارس دریافت و پس از بررسی داده ها یک دوره آماری 28 ساله و در مقیاس ماهانه از سالهای 1368 تا 1395 انتخاب گردید. سپس با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) در مقیاس سالانه اقدام به پایش گردید . همچنین با استفاده از مدل زنجیره مارکوف، وضعیت 10 سال آتی منطقه نیز پیش بینی گردید. نتایج نشان داد که حالت نرمال در همه ایستگاه های مورد بررسی در اولویت بوده است و 29 تا 57 درصد حالات را به خود اختصاص داده است. احتمال گذر از یک ماه خشک به تر بین 11/1 تا 50 درصد، خشک به نرمال بین 22 تا 62/5 درصد و خشک به خشک (یا همان تله خشکسالی) بین 20 تا 55/6 درصد متغییر بود.علاوه بر این، خرامه با 18/80 دوره بیشترین و شیراز با 13/60 دوره در طی دوره 10 ساله آتی درگیر خشکسالی خواهند شد.

لینک کمکی