فایل رایگان تحليلي بر جايگاه شاخص هاي ساخت و ساز سبز در برنامه ريزي، طراحي، ساخت و بهره برداري ساختمان ها در بافت تاريخي شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليلي بر جايگاه شاخص هاي ساخت و ساز سبز در برنامه ريزي، طراحي، ساخت و بهره برداري ساختمان ها در بافت تاريخي شهر يزد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

امروزه در پی پیامدهای منفی جهان صنعتی، حفظ و پاسداری از منابع طبیعی جهان به یکی از مهمترین دغدغه های انسان عصر حاضر تبدیل شده است به همین علت ساخت سبز، راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی ساختمانها بر محیط زیست و ارتقای وضعیت توسعه پایدار مد نظر قرار گرفته است. از آنجایی که سیاست گذاری در راستای حفظ و پاسداری از منابع طبیعی به عنوان بعد سوم توسعه پایدار معرفی شده است برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری ساختمان ها در بافت تاریخی سبز نقش موثری در این سیاست گذاری دارد. هدف از این تحقیق، تحلیلی بر جایگاه شاخص های ساخت و ساز سبز در برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری ساختمان ها در بافت تاریخی در سطح شهر یزد است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد و در قسمتهایی از کار از روش های آماری بهره گرفته شده است. چارچوب نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور مبانی نظری مرتبط انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه است که محقق آن را با توجه به اهداف پژوهش تهیه کرده است. جامعه آماری کارشناسان خبره و پیمانکاران متخصص در امر ساخت و ساز تشکیل میدهند که شیوه دسترسی به آنها به صورت حضوری و مستقیم بوده است. آزمون فرضیات به وسیله روش استنباطی رگرسیون چند متغیره انجام گرفته است که نتایج تحقیق نشان داد در سطح شهر یزد جایگاه شاخصهای اقتصادی، اجتماعی ساخت و ساز سبز در بافت تاریخی شهر یزد مناسب است و در سوی دیگر جایگاه شاخصهای تکنولوژیک و اداری و نهادی ساخت و ساز سبز در بافت تاریخی نامناسب است.

لینک کمکی