فایل رایگان شناسايي مشکلات قراردادهاي EPC در پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي: اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان شمالي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي مشکلات قراردادهاي EPC در پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي: اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان شمالي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

امروزه پروژه های طراحی، تامین کالا و ساخت (EPC)، در داخل کشور رشد فزایندهای داشته و به علت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه میگردند و به عنوان یکی از روشهای پذیرفته شده و تاثیرگذار جهت سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی مورد نیاز کشور مطرح میباشد. مطالعه حاضر به شناسایی مشکلات قراردادهای EPC در پروژه های عمرانی با استفاده از مدل دلفی میپردازد. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی از تکنیک دلفی جهت شناسایی مشکلات قراردادهای EPC در پروژه های عمرانی بهره گرفته شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش دلفی و از طریق ارسال پرسشنامه ها در سه مرحله انجام گردیده است. پانل خبرگان پژوهش، شامل خبرگان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی میباشد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش؛ ابتدا با مطالعات کتابخانه ای، مشکلات قراردادهای EPC شناسایی گردید و سپس با استفاده از روش دلفی در سه مرحله و نظرخواهی از طریق پرسشنامه ای با طیف پنجگانه لیکرت از 20 نفر از خبرگان پروژه های عمرانی، 44 مورد از مشکلات که نمره کافی در اجماع خبرگان را کسب نمودند تعیین شدند.

لینک کمکی