فایل رایگان عملکرد قابهاي مهاربندي همگرا و واگرا در حوزه نزديک گسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عملکرد قابهاي مهاربندي همگرا و واگرا در حوزه نزديک گسل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

فولاد در دهه های گذشته نقش بسیار مهمی را در صنعت ساختمانسازی ایفا کرده است. با توجه به خسارات وارده بر سازه ها در زلزله های اخیر اکنون نیازمند سازهای هستیم که تحت بارهای لرزه ای به خوبی عمل کند. هدف از این تحقیق بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی هم مرکز یا CBF و مهاربندی واگرا یا EBF در حوزه نزدیک گسل میباشد. بدین منظور سه نمونه قاب CBF و سه نمونه قاب EBF در تعداد طبقات 4 و 8 و 12 طبقه در نرمافزار Seismostruct مدلسازی شده و عملکرد هر یک از این قابها با استفاده از روش تحلیل دینامیکی تاریخجه زمانی در حوزه نزدیک گسل مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که تغییر شکلهای نسبی بین طبقهای پسماند و جابجایی نسبی حداکثر طبقات در قابهای EBF بیشتر از قابهای CBF میباشد. همچنین نتایج نشان حاکی از آن است که جذب انرژی قابهای EBF بیشتر از قابهای CBF میباشد که عمدتا بدلیل سختی کمتر قابهای EBF در مقایسه با قابهای CBF میباشد.

لینک کمکی