فایل رایگان الگوسازي روابط ساختاري عوامل موثر برارزيابي عملکرد مديران مالي بخش عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان الگوسازي روابط ساختاري عوامل موثر برارزيابي عملکرد مديران مالي بخش عمومي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مساله ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان های مختلف مطرح بوده است. تلاش صاحب نظران همیشه بر این بوده است که از ابزار سنجش معتبر در امر ارزشیابی بهره جسته و با استفاده از نتایج آن به عنوان پایه و مبنایی جهت برنامه ریزی برای رفع نواقص و ارتقا و پیشرفت این سازمان ها بهره برداری کنند. یکی از بخش های مهم در سازمان های دولتی، مدیریت مالی می باشد. عملکرد مدیران مالی، می بایست با توجه به معیارها و سنجه هایی در زمینه های گوناگون مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. در مطالعه حاضر، با هدف الگوسازی روابط ساختاری عوامل موثر بر عملکرد مالی مدیران بخش عمومی، نخست مولفه های اصلی مورد نظر در ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش عمومی از طریق مطالعه مقالات و پژوهش ها و هم چنین مصاحبه با خبرگان شناسایی گردید. سپس از طریق پرسشنامه داده های مورد نظر جهت ساختاربندی عوامل جمع آوری طبق نظر خبرگان جمع آوری شده و مدل پژوهش مطابق با رویکرد تحلیل ساختاری تفسیری ارائه گردید. معیارهای اصلی شناسایی شده شامل 5 مورد ویژگی های اخلاقی/شخصیتی ، مهارت های مدیریتی ، مهارت های انسانی ، مهارت های جهادی و شایسته سالاری و معیارهای مالی می باشند که معیارهای جهادی و شایسته سالاری و ویژگی های شخصیتی به عنوان مستقل ترین متغیرها و معیارهای مالی به عنوان متغیر وابسته می باشد.

لینک کمکی