فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه فکري بر مسئوليت پذيري اجتماعي شرکت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه فکري بر مسئوليت پذيري اجتماعي شرکت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

یکی از مفاهیمی که به تازگی در بین مباحث مالی و حسابداری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است، عملکرد اجتماعی و توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد که در پژوهش حاضر به فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه فکري بر مسئوليت پذيري اجتماعي شرکت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. شاخص های در نظر گرفته شده برای سرمایه فکری شامل سرمایه رابطه ای، ساختاری و انسانی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله بین سال های 1390 الی 1394 می باشد. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد در مجموع بین سرمایه فکری و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به صورت جزیی تر، بین سرمایه رابطه ای و انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما رابطه بین سرمایه ساختاری و مسئولیت پذیری اجتماعی مشاهده نشد.

لینک کمکی