فایل رایگان بررسي تاثير شاخص هاي سلامت بر رشد اقتصادي:مطالعه موردي کشور ايران بااستفاده از داده هاي سري زمان سالهاي 2015 - 1989

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير شاخص هاي سلامت بر رشد اقتصادي:مطالعه موردي کشور ايران بااستفاده از داده هاي سري زمان سالهاي 2015 - 1989 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

سلامت به عنوان شکلی از سرمایه گذاری، ابزاری برای حفظ و توانایی و بهره وری نیروی کار تلقی میشود. سلامت و بهداشت مناسب موجب تندرستی و افزایش توان بالقوه و بالفعل نیروی کارشده؛ که متعاقبا منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی میگردد. سلامت بهصورت مستقیم با افزایش ذخیره ی سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزه ی ادامه تحصیل و یادگیری مهارت های بهتر، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این پژوهش به بررسی تاثیر شاخصهای سلامت بر رشد اقتصادی ایران در فاصله زمانی ) 2015 - 1989 ( با استفاده از مدل سری های زمانی پرداخت است. برای اندازه گیری متغیر سلامت از شاخص امید به زندگی و نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استفاده گردید. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان میدهد که افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان که نشاندهنده توسعه یافتگی سلامتی است، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران داشتهاند.

لینک کمکی