فایل رایگان بررسي تاثير عدالت توزيعي بر بهره وري منابع انساني در شرکت اورند پيشرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير عدالت توزيعي بر بهره وري منابع انساني در شرکت اورند پيشرو :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . این پژوهش با هدف تعیین تاثیر عدالت توزیعی بر بهره وری منابع انسانی شرکت اورند پیشرو انجام گرفت. روش تحقیق به کار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق ، پرسنل شرکت اورند پیشرو سهامی خاص میباشند که تعداد آنها 800 نفر است و نمونه 260 نفری از این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید و پس از بررسی روایی و پایایی مجدد آن، بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که عدالت توزیعی بر بهره وری منابع انسانی شرکت اورند پیشرو تاثیر مثبت دارد.

لینک کمکی