فایل رایگان بررسي تاثير عدالت رويه اي بر بهره وري منابع انساني شرکت اورند پيشرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير عدالت رويه اي بر بهره وري منابع انساني شرکت اورند پيشرو :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستحکم میان عناصر تشکیل دهنده آن است. این پیوند تحت تاثیر میزان رعایت عدالت در آن سیستم قرار دارد . امروزه یکی از مهم ترین موضوعات ارزشی و مورد توجه و تاکید مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر عدالت رویه ای بر بهره وری منابع انسانی شرکت اورند پیشرو انجام گرفت. روش تحقیق به کار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق ، پرسنل شرکت اورند پیشرو سهامی خاص میباشند که تعداد آنها 800 نفر است و نمونه 260 نفری از این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید و پس از بررسی روایی و پایایی مجدد آن، بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که عدالت رویه ای بر بهره وری منابع انسانی شرکت اورند پیشرو تاثیر مثبت دارد.

لینک کمکی