فایل رایگان بررسي تاثير مديريت تجربه مشتري (CEM) بر مزيت رقابتي با نقش ميانجي عملکرد بازار و عملکرد مالي در شرکت هاي توليدي مواد غذايي و لبني (مطالعه موردي: شرکت توليد مواد غذايي و لبنيات ميهن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مديريت تجربه مشتري (CEM) بر مزيت رقابتي با نقش ميانجي عملکرد بازار و عملکرد مالي در شرکت هاي توليدي مواد غذايي و لبني (مطالعه موردي: شرکت توليد مواد غذايي و لبنيات ميهن) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

این تحقیق باهدف بررسی فایل رایگان بررسي تاثير مديريت تجربه مشتري (CEM) بر مزيت رقابتي با نقش ميانجي عملکرد بازار و عملکرد مالي در شرکت هاي توليدي مواد غذايي و لبني (مطالعه موردي: شرکت توليد مواد غذايي و لبنيات ميهن) انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی_موردی محسوب می شود. درهمین راستا با طرح این پرسش که بازاریابی و فروش سیستماتیک چگونه در شرکت های تولیدی (مطالعه موردی:مواد غذایی) بر تجربه مشتریCEM اثر گذاشته و سبب ایجاد ارزش تجاری برای برند شده است در نگاه نخست این فرض را در نظر گرفت که مولفه های مدیریت تجربه مشتری، رضایت مشتری، آگاهی و اداراک مشتری، تجربه ملموس، نظر ودیدگاه مشتری، وفاداری و پایبندی مشتری به برند (میهن)، کیفیت و خدمات اداراک شده، کارایی سازمان مالی برند میهن، مدیریت و عملکرد شرکت نسبت بازار موثر واقع شده مهیا می سازد. بنابراین باتوزیع پرسشنامه میان 420 نفر جامعه آماری پژوهش را شکل می هد؛ پس از آن 95 پرسشنامه ناقص و مخدوش را غربالگری نموده تا برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم حداقل 325 نمونه نهایی باقی مانده برسد؛ در همین راستا بااستفاده از نرم افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط میان متغیرهای پژوهش پرداخته شد؛ نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری میان کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و ارزش ویژه برند وجود دارد و همچنین کانال توزیع و قیمت از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند؛ بنابراین چهار مولفه آگاهی و اطمینان از برند، معنای عام برند در ذهن جامعه هدف، نحوه اندیشه و ارزیابی کلی برند (کیفیت درک شده)، وفاداری و تعهد به برند موثر واقع شده و زمینه های ارزش افزوده ویژه برند (نام تجاری) شرکت (غذایی و لبنی میهن) را مهیا می سازد.

لینک کمکی