فایل رایگان بررسي رابطه بين مديريت دانش و بهره وري سازماني (مورد مطالعه: سازمان صدا و سيماي شهرگرگان مرکز گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين مديريت دانش و بهره وري سازماني (مورد مطالعه: سازمان صدا و سيماي شهرگرگان مرکز گلستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه میان مدیریت دانش و بهره وری سازمانی در سازمان صدا و سیمای شهر گرگان مرکز گلستان است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران ، معاونین و کارکنان سازمان بوده که شامل 350 نفر می باشد بوسیله فرمول کوکران حجم نمونه 183 تعیین گردید و پس از جمع آوری پرسشنامه تعداد 166 نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روایی صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد آزمایش قرار گرفته و تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 25 و با بهره گیری از دو آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیونی انجام گرفت و سطح معنی داری آماری 0.05 در نظر گرفته شد. روش پژوهش توصیفی و همبستگی می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین مدیریت دانش و بهره وری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی