فایل رایگان تاثير شبکه هاي اجتماعي بر عملکرد کسب و کارهاي زنان با تاکيد بر نقش ميانجي فرهنگ و انتخاب فناوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير شبکه هاي اجتماعي بر عملکرد کسب و کارهاي زنان با تاکيد بر نقش ميانجي فرهنگ و انتخاب فناوري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی فایل رایگان تاثير شبکه هاي اجتماعي بر عملکرد کسب و کارهاي زنان با تاکيد بر نقش ميانجي فرهنگ و انتخاب فناوري است. بدین منظور، 138 نفر از زنان کارآفرین شهر تهران در این پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه-های شبکه های اجتماعی، فرهنگ، انتخاب فناوری و عملکرد کسب و کارهای زنان پاسخ دادند. روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMARTPLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که تاثیر پیوند قوی، حق ا لعمل کاری و پیوند ضعیف بر فرهنگ مثبت و معنادار است. تاثیر حق العمل کاری و پیوند ضعیف بر انتخاب فناوری مثبت و معنادار است. اما تاثیر پیوند قوی بر انتخاب فناوری معنادار نیست. تاثیر فرهنگ بر انتخاب فناوری مثبت و معنادار است. تاثیر حق العمل کاری، پیوند ضعیف، فرهنگ و انتخاب فناوری بر عملکرد کسب و کارهای زنان مثبت و معنادار است اما تاثیر پیوند قوی بر عملکرد کسب و کارهای زنان معنادار نیست.

لینک کمکی