فایل رایگان تبيين وتحليل وضعيت رقابتي صنعت کاغذ سازي بارويکرد صادرات مبتني بر مدل الماس گون (مطالعه موردي: شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين وتحليل وضعيت رقابتي صنعت کاغذ سازي بارويکرد صادرات مبتني بر مدل الماس گون (مطالعه موردي: شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

شدت یافتن رقابت در محیط اقتصاد جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات و خدمات متنوع موجب گردیده تا صنایع درصدد ایجاد و کسب مزیت رقابتی پایدار در مقایسه با رقبای خود باشند. از این رو تمرکز بر موضوع رقابت پذیری و بهبود آن برای بنگاههای صنعتی که به منظور بقاء و پیشرفت در بازارهای بین المللی تلاش می نمایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. صنعت کاغذ سازی ایران نیز از جمله صنایعی است که بهبود موقعیت رقابتی آن در بازارهای منطقه ای و جهانی باید مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا گام نخست شناسایی، تبیین و تحلیل وضعیت موجود رقابتی این صنعت است که موضوع اصلی این پژوهش رانیز در خصوص وضعیت تولید و صادرات کاغذ شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تشکیل می دهد. تحقیق حاضر با بکارگیری مدل الماس گون پورتر صورت گرفته و نتایج آن نیز با توجه به بررسی و تحلیل مولفه های شش گانه کسب مزیت رقابتی نشان می دهد صنعت تولید کاغذ شرکت مزبور به طور کلی از یک شرایط رقابت پذیری و مزیت رقابتی مطلوبی نسبت به رقبای منطقه ای و جهانی خود در بازارهای هدف برخوردار می باشد.

لینک کمکی