فایل رایگان رويکرد ترکيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي براي رتبه بندي عوامل موثر بر بهره وري شرکت هاي حمل و نقل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رويکرد ترکيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي براي رتبه بندي عوامل موثر بر بهره وري شرکت هاي حمل و نقل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

امروزه با افزایش رقابت و بروز مشکلات مالی، شرکت‎ها به دنبال صرفه جویی در منابع خود هستند. کاهش هزینه های اضافی، از جمله راهکارهایی می‎باشد که تحقق این امر را امکان‎پذیر می‎سازد. بهره وری و ارتقا آن یکی از اهداف عمده هر شرکت فعال و پویا می باشد؛ زیرا تنها راه کاهش هزینه ها، بالا بردن سطح بهره وری و رقابت پذیرکردن خدمات است. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل شرکت های حمل و نقل مسافر استان مازندران است، که به صورت تصادفی تعدادی شرکت برای نمونه برگزیده شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بر مبنای عوامل الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی است. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و متخصصان تایید و برای تعیین پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان داد که تمام عوامل بر رتبه بندی بهره وری شرکت های حمل و نقل مسافر موثر بوده و عامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت بالاترین عامل موثر بر بهره وری شرکت های حمل و نقل مسافر است. با توجه به نتایج حاصله عوامل رویکرد ترکیبی مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی به عنوان مدلی مناسب در اجرای رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری در شرکت های حمل و نقل خواهد بود.

لینک کمکی