فایل رایگان مقايسه شاخص هاي عملکردي بخش اورژانس بيمارستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه شاخص هاي عملکردي بخش اورژانس بيمارستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مقدمه: اورژانس بیمارستان ها به عنوان مهم ترین واحد ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و با توجه به نفش حساسی که در هنگام حوادث و سوانح در سلامت مردم دارند یکی از مهم ترین بخش هایی است که در ارزشیابی بیمارستان ها به آن توجه می شود.لذا هدف از این مطالعه ارزیابی روند کیفیت شاخص های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان دکتر گنجویان دزفول و عوامل تاثیر گذار بر آن بود.روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه موردی و توصیفی- تحلیلی است که مرحله اول آن کمی و مرحله دوم آن کیفی است.در این مطالعه ابتدا داده های مربوط به شاخص های عملکردی بیمارستان در سال های 96-94 از طریق فرم آماری شماره 10 بیمارستان جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اکسل تحلیل شدند.سپس برای بررسی عوامل تاثیر گذار بر این شاخص ها همه متخصصین مقیم طب اورژانس بیمارستان منتخب مصاحبه نیمه ساختار یافته ای صورت گرفت و مصاحبه ها به روش تحلیل محتوا تفسیر شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد در طی سال های 96-94 ،میانگین شاخص های تعیین تکلیف بیمار ظرف مدت 12 ساعت با 23 درصد افزایش و شاخص ترک با مسئولیت شخصی با 4.12 درصدکاهش، بهبود نسبی پیدا کرده است .نتایج حاصل از مصاحبه ها نیز نشان داد عواملی مانند مشکلات مالی بیماران برای ترخیص،عدم همکاری بخش های بستری،کامل نبودن مدارک بیمه ای ودفترچه بیمار،پیگیری وحضور سوپروایزر در هرسه شیفت ،شلوغی و ازدحام بیماران،حضور مستمر متخصصین طب اورژانس، حضور آنکال سرویس تخصصی مربوطه ،وجود امکانات تشخیصی لازم برای بیماران سوختگی،کمبودتخت، از عوامل تاثیر گذار بر این شاخص ها هستند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر عواملی مانند حضور مستمر متخصصین مقیم طب اورژانس و آنکال سرویس های تخصصی مربوطه در ارتقاء وبهبود نسبی شاخص های عملکردی بخش اورژانس تاثیر گذار است.

لینک کمکی