فایل رایگان ارائه الگوي مدل بهبود تعالي توانمند سازي وسبک آموزش کارکنان در سازمان هاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه الگوي مدل بهبود تعالي توانمند سازي وسبک آموزش کارکنان در سازمان هاي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 33

چکیده مقاله:

هدف از تدوین این مقاله بررسی و فایل رایگان ارائه الگوي مدل بهبود تعالي توانمند سازي وسبک آموزش کارکنان در سازمان هاي ايران می باشد . توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های فردی وگروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.در این مقاله با یک رویکرد کابردی به مفهوم توانمندسازی کارکنان ، به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم ، تعاریف ، ویژگی های سازمانی کارکنان توانمند ، عوامل موثر بر توانمندسازی ، دستاوردها و موانع موجود در سازمان ها به آن پرداخته شده است. از عوامل مهم بقا و حیات سازمانها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار میباشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری میکنند.به عبارت دیگر هر سازمانی که بتواند از نظر و تخصص کارکنان خود در تصمیمگیری استفاده نماید، سریعتر و با اطمینان خاطر بیشتر به اهداف سازمانی خودمیرسد.، نقش و وظیفه مدیران و رهبران نیز به شدت متحول و دگرگون شده است. نقش مدیر در سازمان های سنتی و کلاسیک،کنترل شدید نیروی انسانی بود و رفتار کارکنان می بایستی تحت کنترل مدیر در می آمد؛ اما در سازمان های نوین و مدرن، انسان هاتوانمند می شوند تا خود تصمیم بگیرندو امور را اداره کنند. بنابراین توانمندسازی با مفهوم سنتی سازمان فاصله ای بسیار دارد. سازمان های کنونی برای ادامه حیات خود باید از ویژگی های خاصی چون شفافیت، بهبود مستمر و ... برخودار باشند و برای دستیابی به چنین ویژگی هایی، باید مهمترین منبع و ابزار رقابتی خود_ یعنی نیروی انسانی _ را توانمند سازند. نظر به اهمیت این موضوع ما را در این مقاله به تعریف و ضرورت توانمندسازی پرداخته و در پایان، ترسیم عوامل اصلی توانمند سازی درقالب یک مدل ارائه شده است. بدین تعبیر توانمند سازی فرآیندی است در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها،به بهبود و بهینه سازی مستمر عملکرد کمک می شود.

لینک کمکی