فایل رایگان بررسي تاثير اينترنت اشياء بر روي عملکرد بازاريابي ديجيتال (مورد مطالعه پوشاک هاکوپيان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير اينترنت اشياء بر روي عملکرد بازاريابي ديجيتال (مورد مطالعه پوشاک هاکوپيان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

موضوع این پژوهش بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر روی عملکرد بازاریابی دیجیتال می باشد. داده مورد نیاز برای این پژوهش بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و از آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه ها استفاده شد. برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه آن از نرم افزار SPSS22 استفاده گردید. میزان ضریب آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای این پژوهش بزرگتر از 0.7 مشاهده شد که این نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریانی که بیش از یکبار برای خرید به فروشگاه هاکوپیان مراجعه کرده بودند، شد که از این تعداد 82 نفر برای پاسخ به سئوالات انتخاب شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (استفاده از ازمون رگرسیون) بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که اینترنت اشیا بر نرخ دسترسی،نرخ درگیری، تراکنش و هزینه خرید تاثیرگذار است. به واسطه تایید تمامی فرضیات، فرضیه اصلی نیز تایید شد و نتایج حاکی از آن بود که اینترنت اشیاء بر روی عملکرد بازاریابی دیجیتال تاثیرگذار است.

لینک کمکی