فایل رایگان بررسي تاثير توانمندسازي کارکنان بر بازاريابي اجتماعي شرکت هاي صنعتي (مورد مطالعه: کارخانه آذرباطري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير توانمندسازي کارکنان بر بازاريابي اجتماعي شرکت هاي صنعتي (مورد مطالعه: کارخانه آذرباطري) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر بازاریابی اجتماعی شرکت های صنعتی ( مورد مطالعه: کارخانه آذرباطری) می پردازد. سوال اساسی که محقق را بر آن داشت تا این تحقیق را انجام دهد این بود که آیا با توانمندسازی کارکنان کارخانه آذرباطری، شاخص های بازاریابی اجتماعی در آنها ارتقاء می یابد . برای بررسی این سوال، به بررسی مولفه های توانمند سازی در بین کارکنان و تاثیر آنها بر بازاریابی اجتماعی پرداخته شد، که بر این اساس به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. از آنجاییکه بهترین منبع موجود برای پاسخ به سوالات استفاده از تمامی کارکنان و بازاریابان شرکت آذرباطری بود، لذا بر اساس جدول مورگان از بین آنها نمونه آماری انتخاب گردید و در نهایت 104 پرسشنامه جمع آوری گردید، از آمار استنباطی رگرسیون به منظور آزمون فرضیات پژوهش استفاده گردیده و نتایج این آزمونها بیانگر این بود که فرضیات تحقیق مورد تائید قرار گرفت. در پایان بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها، پیشنهاداتی در خصوص توانمندسازی اجتماعی و تاثیر آن بر بازاریابی اجتماعی ارائه شده است که مشاهد گردید به ترتیب متغییر های ارتقاء مهارت کارکنان، رضایت شغلی، ارتقاء دانش کارکنان، سبک رهبری، انگیزش کارکنان و یادگیری سازمانی دارای اولویت تاثیر گذاری بیشتری می باشند.

لینک کمکی