فایل رایگان بررسي تاثير جانشين پروري بر عملکرد و اثربخشي پروژه ها شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير جانشين پروري بر عملکرد و اثربخشي پروژه ها شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

موضوع این پژوهش بررسی فایل رایگان بررسي تاثير جانشين پروري بر عملکرد و اثربخشي پروژه ها شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. داده مورد نیاز برای این پژوهش بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و از آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه ها استفاده شده است. برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه آن از نرم افزار SPSS22 استفاده گردید. میزان ضریب آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای این پژوهش بزرگتر از 0.7 مشاهده شد که این نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بوده است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی بودند که 148 نفر از آنها برای پاسخ به سئوالات انتخاب شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی(استفاده از روش رگرسیون) بهره گرفته شده است که به کمک نرم افزار SPSS انجام شدنتایج نشان داد که عوامل فردی ،سازمانی و فرایندی در جانشین پروری بر عملکرد پروژه و اثربخشی پروژه های شرکت اب و فاضلاب تاثیر گذار است. در نتیجه این فرضیات، تاثیر جانشین پروری بر عملکرد پروژه و اثربخشی آن نیز تایید شد.

لینک کمکی