فایل رایگان بررسي تاثير خدمات بانکداري الکترونيکي بر افزايش منابع بانک شهرمشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير خدمات بانکداري الکترونيکي بر افزايش منابع بانک شهرمشهد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

صنعت بانکداری یکی از صنایع نسبتا قدیمی است که جایگاه ویژه ای بین صنایع دیگر دارد، از این جهت که کلیه صنایع دیگر به نحوی با مسائل مالی سر وکار دارند. امروزه با روند جهانی شدن و همه گیر شدن تجارت الکترونیکی در سطح جهانی و نیز کشور ایران، مدل های تجاری سنتی تا حد بسیار زیادی تغییر یافته، به طوری که تبادلات پولی و اعتباری نیازمند بانک الکترونیکی یا خدمات بانکداری الکترونیکی است. بنابراین بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی بر افزایش منابع بانکی ضروری می باشد. بدین منظور محققین در پژوهش حاضر که از نظر ماهیت و روش در گروه پژوهش های توصیفی قرار می گیرد، با گردآوری مجموعه کاملی از ادبیات نظری، پیشینه ی تحقیقات انجام شده و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی بر افزایش منابع بانک شهر شهرستان مشهد را مورد ارزیابی قرار داد. تعداد افراد جامعه آماری 363 کارمند بانک شهر شهرستان مشهد است که در حکم کارگزینی آنان حداقل یکسال سابقه کاری لحاظ گردیده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 187 نفر به دست آمد که پس از توزیع پرسشنامه ها و جمع آوری آنها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تکنیک دلفی برای شناسایی عوامل و شاخص های خدمات الکترونیکی تاثیرگذار بر افزایش منابع بانک و نهایتا تدوین ابزار تحقیق (پرسشنامه) بهره گیری شد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون t- استودنت تک نمونه ای برای فرضیه اصلی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی بر افزایش منابع بانکی از دیدگاه کارکنان بانک شهر مشهد تایید شد. همچنین نتایج حاصل از فرضیات فرعی تاثیر بین هریک از مولفه های اینترنت بانک، پایانه فروش الکترونیکی، درگاه پرداخت الکترونیکی و خدمات کارت و دستگاه های خودپرداز و افزایش منابع بانک شهر از دیدگاه کارکنان بانک شهر مشهد تایید شد.

لینک کمکی