فایل رایگان بررسي تاثير رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازهاي سازماني در تعالي سازماني ( مطالعه موردي : بانک سپه چهارمحال و بختياري )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازهاي سازماني در تعالي سازماني ( مطالعه موردي : بانک سپه چهارمحال و بختياري ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیت ها با یکدیگر همکاری می کنند.پژوهش حاضر با هدف فایل رایگان بررسي تاثير رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازهاي سازماني در تعالي سازماني ( مطالعه موردي : بانک سپه چهارمحال و بختياري ) مورد مطالعه قرار گرفته است و در این تحقیق از جهت ماهیت روش ، پیمایشی است و جزء تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک سپه چهارمحال و بختیاری است ، که با بررسی های انجام شده مشخص شد ، کادر اداری حدود 72 نفر است ،که در8 شعبه توزیع شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مستقیم بین همه متغیرها است. در خصوص رابطه کلی بین فرهنگ سازمانی و توانمند سازی کارکنان با توجه به محاسبات ضریب همبستگی اسپیرمن باید گفت رابطه فرهنگ سازمانی و توانمند سازی کارکنان معنادار و مستقیم می باشد،

لینک کمکی