فایل رایگان پيامدهاي سطح بالاي نظارت و کنترل سهامداران نهادي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيامدهاي سطح بالاي نظارت و کنترل سهامداران نهادي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سطح بالای نظارت و کنترل سهامداران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1396-1390 بوده و 148 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در حالت تلفیقی/ترکیبی، از مدل های رگرسیونی چند متغیره و همچنین آزمون والد در نرم افزارEviews 9 استفاده گردید. متغیر مستقل و تعدیل گر عبارت است از سطح و میزان مالکیت نهادی. متغیرهای وابسته شامل اهرم مالی، هزینه های بهره (مالی)، سود تقسیمی نقدی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت (بر حسب نسبت کیوتوبین) است. در این پژوهش از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، رشد دارایی ها، سود قبل از بهره و مالیات و خالص سرمایه در گردش نیز استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنادار سطح بالای مالکیت نهادی بر میزان استفاده از بدهی (اهرم مالی)، هزینه های بهره (مالی) و سود تقسیمی نقدی، و تاثیر مثبت و معنادار سطح بالای مالکیت نهادی بر سطح نگهداشت وجه نقد می باشد. همچنین، نتایج حاکی از تاثیر مثبت اثر تعاملی هزینه های بهره (مالی) در سطح مالکیت نهادی بر سطح نگهداشت وجه نقد است. این در حالی است که رابطه منفی بین سود تقسیمی نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد و همچنین، رابطه مثبت بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت، مستقل از سطح مالکیت نهادی بوده است.

لینک کمکی