فایل رایگان تاثير نوآوري خدمات (SI) بر عملکرد محصولات جديد (NPP) در صنعت بانکداري، با تعديلگري قابليت هاي مرتبط با بازار و آشفتگي بازار (مطالعه موردي: بانک صادرات استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير نوآوري خدمات (SI) بر عملکرد محصولات جديد (NPP) در صنعت بانکداري، با تعديلگري قابليت هاي مرتبط با بازار و آشفتگي بازار (مطالعه موردي: بانک صادرات استان مازندران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های مرتبط با بازار و آشفتگی بازار در تاثیر نوآوری خدمات (SI) بر عملکرد محصولات جدید (NPP) در بانک صادرات استان مازندران بوده و تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان با سابقه بیش از پانزده سال بانک صادرات استان مازندران در تابستان سال 1398، در 99 شعبه این بانک به تعداد 386 نفر و تعداد نمونه ها بر اساس فرمول کوکران به تعداد 196 با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، از جامعه مورد نظر انجام گرفت. داده ها از طریق نرم افزارهایSPSS و AMOS مورد بررسی قرارگرفته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، نوآوری خدمات و قابلیت های مرتبط با بازار بر عملکرد محصولات جدید، موثر بوده، بدین نحو که با بهبود وضعیت متغیر پیش بین، متغیر ملاک ارتقاء می یابد، لذا فرضیه های اول و دوم تحقیق، تایید گردید. متغیر قابلیت های مرتبط با بازار، در تاثیر نوآوری خدمات بر عملکرد محصولات جدید و همچنین؛ متغیر آشفتگی بازار، در تاثیر قابلیت های مرتبط با بازار بر عملکرد محصولات جدید، نقش تعدیلی را ایفا کرده و شدت تاثیرگذاری را در جهت مثبت، بیشتر می کند، لذا فرضیه-های سوم و چهارم تحقیق هم، تائید گردید. در پایان با توجه به نتایج حاصل، به منظور بهبود عملکرد محصولات جدید بانک صادرات، پیشنهاداتی کاربردی و قابل اجرا، ارائه گردید.

لینک کمکی