فایل رایگان تحليل تاثير بازاريابي سبز بر توسعه بازاريابي و رفتار مصرف کنندگان(مطالعه موردي: فروشگاه زنجيره اي رفاه کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل تاثير بازاريابي سبز بر توسعه بازاريابي و رفتار مصرف کنندگان(مطالعه موردي: فروشگاه زنجيره اي رفاه کرمان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تحلیل و اندازه گیری تاثیر بازاریابی سبز بر توسعه بازاریابی و رفتار مصرف کنندگان انجام می شود و از لحاظ نوع روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مسئولین و فروشندگان فروشگاه زنجیره ای رفاه کرمان که برابر با 250 نفر می باشند، تشکیل می دهد. که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 152 نفر از مسئولین و فروشندگان به روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از ادبیات تحقیق و مطالعات کتابخانه ای استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS و همچنین نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بازاریابی سبز رابطه مثبت و معناداری بر توسعه بازاریابی و رفتار مصرف کنندگان دارد. میزان تاثیر بازاریابی سبز بر توسعه بازاریابی 51/0 و بر رفتار مصرف کنندگان 17/1 می باشد. از این رو می توان گفت بازاریابی سبز باعث بهبود رفتار مصرف کننده و توسعه بازاریابی می گردد.

لینک کمکی