فایل رایگان عوامل موثر بر عينيت حسابرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل موثر بر عينيت حسابرس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

قضاوت و تصمیم گیری یکی از عناصر اصلی حسابرسی است و زمانی حسابرسی می تواند نقش موثری در راستای حفظ منافع جامعه داشته باشد که حسابرسان دارای عینیت باشند. شناسایی فایل رایگان عوامل موثر بر عينيت حسابرسی می تواند موجب بهبود فرآیند حسابرسی و تدوین استاندارد و مقررات مربوطه شود. به طور کلی، فایل رایگان عوامل موثر بر عينيت حسابرس را می توان در قالب متغیرهای مالی و غیرمالی معرفی نمود. در این پژوهش، فایل رایگان عوامل موثر بر عينيت حسابرس در پژوهش های خارجی و داخلی و در قالب مدل های مختلف معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از متغیرهای معرفی شده مربوط به صاحبکار و برخی دیگر نیز مربوط به حسابرس هستند. برخی از متغیرها نیز مربوط به موسسه حسابرسی هستند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عوامل متعددی وجود دارند که می توانند بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت یا منفی داشته باشند و آگاهی حسابرس از این عوامل می تواند موجب ارتقای عملیات حسابرسی و نتایج حاصل از آن شود.

لینک کمکی