فایل رایگان نقش فضاي آموزشي در انگيزه تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه فشافويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش فضاي آموزشي در انگيزه تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه فشافويه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق تعیین فایل رایگان نقش فضاي آموزشي در انگيزه تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه فشافويه بوده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه فشافویه تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر با 7469 نفر بوده است. با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران و برآورد اولیه واریانس جامعه از طریق نمونه پایلوت، تعداد 365 نفر از آنها به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق میان آنان توزیع گردید. یافته های تحقیق نشان داد که فضاهای آموزشی تاثیر مستقیم و معناداری بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دارند و به طور معناداری میزان انگیزه تحصیلی را پیش بینی می کنند. نتایج برآورد ضرایب همبستگی خطی بین متغیرها نشان داد که هریک از فضاهای آموزشی کلاس درس، حیاط مدرسه، کارگاه و آزمایشگاه ها، کتابخانه، اماکن ورزشی و اماکن پرورشی ارتباط مستقیم و معناداری با انگیزه تحصیلی دانش آموزان دارند. نتایج مقایسه اثرگذاری فضاهای آموزشی بر روی انگیزه دانش آموزان نشان داد که فضای آموزشی کلاس های درس بیشترین تاثیر را بر روی انگیزه تحصیلی دانش آموزان داشته است. پس از آن فضای آموزشی حیاط مدرسه، فضای آموزشی کتابخانه، فضای آموزشی اماکن ورزشی، فضای آموزشی کارگاهی و آزمایشگاهی و فضای آموزشی اماکن پرورشی در مراتب بعدی تاثیرگذاری بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان قرار گرفته اند.

لینک کمکی