فایل رایگان زيست چينه نگاري نهشته هاي کربنيفر پيشين در برش چلچلي، جنوب شرق گرگان بر مبناي کنودونتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان زيست چينه نگاري نهشته هاي کربنيفر پيشين در برش چلچلي، جنوب شرق گرگان بر مبناي کنودونتها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

برش چلچلی در 27 کیلومتری جنوب شرق گرگان قرار دارد که دراین تحقیق مورد بررسی زیستچینه نگاری کنودونتها قرار گرفته است. بر این اساس 18 نمونه 4-3 کیلوگرمی بصورت سیستماتیک از برش مورد مطالعه برداشت و به روش اسیدشویی مورد مطالعه قرار گرفت. با بررسی کنودونتهای بدست آمده 16 جنس و 27 گونه و زیرگونه شناسایی شد که عبارتند از:purus, Polygnathus Bispathodus aculeatus aculeatus, Bispathodus stabilis, Polygnathus purus Polygnathus sp., communis, Polygnathus inornathus, Polygnathus communis communis, Protognathus meischneri, Pseoudopolygnathus multistriastus, Pseoudopolygnathus cf. pinnatus, Prioniodina sp., Scaphignathus subserratus, Siphonodella obsolete, Scaliognathus anchoralis, Mehlina strigose, Mehlina sp., Ozarkodina sp., Hibbardella sp., Hindeodella sp., Hindeodella segaformis, Hindeodeliform element, Gnathodus punctatus, Gnathodus semiglaber, Gnathodus cuneiformis,Gnathodus pseudosemiglaber, Doliognathus latus, Apathognathus sp.بررسی فونای مورد مطالعه منجر به شناسایی 4 زیست زون کنودونتی زیر گردید:Upper praesulcata to Upper duplicata zones, Upper duplicata to Upper crenulata zones, Upper crenulata to anchoralis-latus zones, anchoralis-latus zone to texanus zone بدین ترتیب سن این نهشته ها در این برش، کربنیفر زیرین (تورنزین-ویزئن زیرین) تعیین گردید.

لینک کمکی