فایل رایگان فلززايي کانسارهاي سرب و روي با سنگ ميزبان کربناتي در کوهزاد البرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فلززايي کانسارهاي سرب و روي با سنگ ميزبان کربناتي در کوهزاد البرز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

کانسارهای سرب و روی با سنگ میزبان کربناتی در کوهزاد البرز در طی فازهای پالئوزوئیک پسین، تریاس و کرتاسه شکل گرفتهاند. سنگ میزبان اغلب کانسارهای سرب و روی واقع در گستره البرز دارای محدوده سنی پرمین تا ترشیری است ولی بیشترین تعداد این کانسارها در سازندهای کربناته الیکا (با سن تریاس) و روته (با سن پرمین) تشکیل شدهاند. ترکیبات ایزوتوپی سرب برای نمونه های گالن جدا شده از کانسنگهای بدست آمده از کانسارهای سرب و روی کوهزاد البرز نشان میدهد که عنصر سرب از منشاهای قدیمی بدست آمده است. این احتمال وجود دارد که تامین سرب از منشا آن مربوط به فعالیتهای کوه زایی است که در طی زمانهای مزوزوئیک تا سنوزوئیک رخ دادهاند. وقایع تکتونیکی و ضخیم شدگی پوسته بعد از کرتاسه نقش مهمی در تحرک دوباره سرب از منشاهای قدیمی آن داشته و سبب کانیسازی سرب و روی در سنگهای میزبان کربناتی شده است. مطالعه میانبارهای سیال کانسارهای مختلف سرب و روی البرز حاکی از غالب بودن میانبارهای آبگین دوفازی (L+V) در آنها میباشد. دمای ذوب یخ اندازهگیری شده در اغلب میانبارهای سیال اولیه بین -1/2 تا -21 سانتیگراد تغییر میکند. شوری میانبارهای سیال از حدود 12 تا 23 با میانگین حدود 15 درصد وزنی معادل NaCl و دماهای همگن شدگی میانبارهای سیال در کانسارهای مطالعه شده در محدوده دمایی گستردهای از حدود 70 تا 270 درجه سانتیگراد با میانیگن حدود 175 درجه سانتیگراد تغییر میکند.

لینک کمکی