فایل رایگان کاربرد روش توموگرافي مقاومت ويژه الکتريکي در بررسي زيرسطحي زمين لغزش (مطالعه موردي: روستاي چه جا استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد روش توموگرافي مقاومت ويژه الکتريکي در بررسي زيرسطحي زمين لغزش (مطالعه موردي: روستاي چه جا استان گلستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با توجه به بارندگیهای شدید در اوایل فروردین ماه سال 1398 و ایجاد سیل، حجم بسیار بالایی از رواناب در زمینهای کشاورزی بالادست روستای چهجا تجمع کرده بود. نبود کانالهای انتقال آب استاندارد و زهکشهای مناسب باعث نفوذ آب به لایه های زیرسطحی و در نهایت ایجاد زمین لغزش شد. وضعیت زمین شناسی و سازوکار زیرسطحی محدوده زمین لغزش بر روی 4 پروفیل در مسیرهای لغزشی روستای چهجا با روش مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی با آرایش دوقطبی- دوقطبی مورد مطالعه قرار گرفته است. که در این مقاله به بررسی دو پروفیل آن میپردازیم. در پروفیل شماره 1 سطح لغزشی در طول پروفیل دیده نشد و در پروفیل شماره 2 یک سطح لغزش وجود دارد که لغزش بین لایه ریزدانه و رسوبات متراکمتر بالایی در عمق 10 تا 12 متری اتفاق افتاده است.

لینک کمکی