فایل رایگان لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت البرز بر پايه تحليل زمين لرزه هاي محلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت البرز بر پايه تحليل زمين لرزه هاي محلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

زون البرز واقع در شمال ایران، جزو مناطق با خطر بالای زمینلرزه کشور محسوب میگردد. جهت شناخت هندسه و سازوکار گسلهای فعال، بیش از ده سال داده زمینلرزه های محلی ثبت شده در شبکه های لرزهنگاری موقت و دائم گستره البرز جمع آوری و مورد تحلیل مجدد قرار گرفت. با محاسبه و اعمال مدل سرعتی جدید، و کاربرد روشهای پیشرفته مکانیابی چون روش تفاضل دوگانه، بخط شدگی زمینلرزه ها در راستای گسلهای مختلف، و سازوکار آنها در مناطق مختلف البرز شناسائی و تعیین شدند. نتایج حاصل شده نشان میدهد که گسل خزر بعنوان یک گسل معکوس با شیب میانگین 50 درجه به سمت جنوب غرب جزو ساختارهای اصلی فعال شمال البرز محسوب میگردد. عمق زیاد لرزه خیزی مشاهدهای در این منطقه بر زیرراندگی پوسته اقیانوسی دریای خزر به زیر البرز مرکزی دلالت دارد. لرزه خیزی مشاهدهای در بخش شرقی گسلهای خزر و شمال البرز با حرکات امتدادلغز چپگرد، بر فعالیت قطعه شرقی هر دو گسل فوق در نزدیکی شهر ساری دلالت دارد. لرزهخیزی مشاهدهای و سازوکارهای کانونی حل شده بخوبی بر حرکات نرمال گسل فیروزکوه، و حرکات غالب امتدادلغز چپگرد بر روی هر دو گسل چاشم و آستانه دلالت دارند. در بخش حاشیه جنوبی البرز مرکزی نیز گسل مشا با حرکت امتدادلغز چپگرد و با شیب تند به سمت شمال بارزترین گسل فعال منطقه است. فعالیت لرزهای گسلهای گرمسار و پیشوا (ایوانکی) نیز مطابق با داده های موجود محرز است.

لینک کمکی