فایل رایگان مقايسه کاني سازي مس در البرز مرکزي و نوار آتشفشاني عباس آباد: رگه هاي مسدار طبق سر و نسن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه کاني سازي مس در البرز مرکزي و نوار آتشفشاني عباس آباد: رگه هاي مسدار طبق سر و نسن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

معدن مس طبقسر در نوار آتشفشانی عباس آباد واقع شده که به طور عمده از توالیهای آتشفشانی-رسوبی متعلق به ائوسن-الیگوسن تشکیل شده است. کانیسازی به صورت افشان، رگه-رگچهای و پراکندگی حفرات بادامکی رخ داده و شامل کالکوسیت، دیژنیت، کالکوپیریت و پیریت همراه با کلسیت و کوارتز است. دگرسانی پروپیلیتی، دگرسانی غالب در این معدن است که با حضور کلسیت، کلریت، اپیدوت مشخص میشود. تلفیق یافته های زمین شناسی، کانیشناسی و دگرسانی بیانگر قرارگیری این کانسار در گروه کانسارهای نوع مانتو است.رگه های مسدار نسن بخشی از زون البرز مرکزی است. سنگ میزبان این رگه ها، سنگ آهک دولومیتی سازند الیکا است. کانیسازی از نوع شکافه پرکن بوده و به صورت رگهای و برشهای گرمابی صورت گرفته است. کالکوپیریت، پیریت، تترائدریت، کوارتز، کلسیت و باریت از مهمترین کانیهای کانسنگ است. دولومیتی شدن و سیلیسی شدن از دگرسانیهای گرمابی است که در نزدیکی رگه ها بر شدت آنها افزوده میشود. تلفیق نتایج زمین شناسی و کانیشناسی و مقایسه با سایر کانسارهای مشابه پیشنهاددهنده نقش محلولهای گرمابی زونای شور در تشکیل رگه های مس دار نسن است.

لینک کمکی