فایل رایگان ارزيابي ميزان اثرگذاري قيد بر اعوجاج و تنش پسماند جان سازه در اتصال جوش گلويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ميزان اثرگذاري قيد بر اعوجاج و تنش پسماند جان سازه در اتصال جوش گلويي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این پژوهش ابتدا توزیع دمایی ناشی از شار حرارتی تورچ جوشکاری به روش المان محدود محاسبه گردید سپس آنالیز مکانیکی در حالات بدون قید و مقید مورد تحلیل قرار گرفته است. به جهت اعتبار سنجی نتایج حاصل شده نمونه در آزمایشگاه مدل شده و میزان اعوجاج آن برآورد گردیده است. مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی صحت مدل نرم افزاری را تایید نمود. در پایان با مقایسه تنش ها و تغییر شکل اثر قید گذاری بر اتصال فیلت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

لینک کمکی