فایل رایگان بررسي تاثير ترکيب فلز پرکننده بر خواص مکانيکي جوش هاي غير مشابه فولاد زنگ نزن AISI 347 به فولاد کم آلياژ ASTM A335

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ترکيب فلز پرکننده بر خواص مکانيکي جوش هاي غير مشابه فولاد زنگ نزن AISI 347 به فولاد کم آلياژ ASTM A335 :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

دراین تحقیق، خواص مکانیکی جوش های غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 347 به فولادکم آلیاژ ASTM A335 مورد بررسی قرار گرفت. از روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز، و با دو فلز پرکننده ERNiCr-3 و ER309L استفاده شد. ریز ساختار فلزات جوش، با استفاده از میکروسکوپ نوری و برای بررسی سطوح شکست، از میکروسکوپ الکترونی روبشی((SEM استفاده شد. همچنین خواص مکانیکی، شامل خمش، استحکام کششی، مقاومت در برابر ضربه، سختی و نیز شکست نگاری نمونه ها بررسی شد. در آزمایش کشش تمامی نمونه ها، از منطقه HAZ فلز پایه فولادکم آلیاژ A335 و به صورت نرم دچار شکست شدند. بیشترین مقدار انرژی شکست، مربوط به فلز جوش ERNiCr-3، بود. نمونه جوشکاری شده با فلز پرکننده ERNiCr-3 بیشترین انعطاف پذیری را از خود نشان داد. بیشترین و کمترین مقادیر سختی به ترتیب مربوط به فلز جوش ERNiCr-3 و فولاد زنگ نزن آستنیتی309L بود. در نهایت، میتوان نتیجه گرفت، برای اتصالات بین فلزپایه فولاد زنگ نزن آستنیتی 347 و فولاد کم آلیاژ A335، مادهی پرکننده ی ERNiCr-3 ویژگیهای بهینه ای را ارائه میدهد.

لینک کمکی