فایل رایگان بررسي تاثير سرعت پيشروي و دوراني بر خواص مکانيکي اتصال لب به لب آلياژ منيزيم AZ31 به روش جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سرعت پيشروي و دوراني بر خواص مکانيکي اتصال لب به لب آلياژ منيزيم AZ31 به روش جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این پژوهش یک بار با ثابت در نظر گرفتن سرعت دورانی و تغییر سرعت پیشروی و بار دیگر با ثابت در نظر گرفتن سرعت پیشروی و تغییر سرعت دورانی تغییرات خواص مکانیکی دکمه جوش مورد مطالعه قرار گرفت. در حالت اول، در ابتدا با کاهش سرعت پیشروی و در حالت دوم با افزایش سرعت دورانی بهبود خواص مکانیکی مشاهده شد و در ادامه این روند افت خواص مکانیکی در هر دو حالت صورت گرفت. علت اصلی این تغییرات به تغییر در اندازه دانه دکمه جوش مربوط می شود که عمدتا تحت تاثیر میزان اغتشاش ایجاد شده و مقدار حرارت ورودی توسط فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی می باشد.

لینک کمکی