فایل رایگان منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان :

مقدمه:

بخش اول: مروری بر منابع تغذیه سوئیچینگ

مقایسه منابع تغذیه سوئیچینگ با منابع تغذیه خطی ------------------------ 2

بخش دوم: اصول منابع تغذیه سوئیچینگ

1-2: انواع رگولاتورهای ولتاژ ----------------------------------------- 4

2-2:چاپرهای DC ----------------------------------------------------- 5

3-2: اصول رگولاتورهای سوئیچینگ ----------------------------------- 7

بخش سوم: رگولاتورهای سوئیچینگ فاقد ترانسفورماتور ایزوله کننده

1-3:رگولاتور باک ( Buck ) ------------------------------------------ 9

2-3: رگولاتور بوست ( Boost ) -------------------------------------- 11

3-3: رگولاتور باک – بوست ( Buck – Boost ) ---------------------- 14

بخش چهارم: رگولاتورهای سوئیچینگ با ترانسفورماتور ایزوله کننده

1-4: رگولاتور فلای بک ( Fly Back ) ------------------------------- 17

2-4: رگولاتور پوش پول ( Push Pull ) ------------------------------- 20

3-4: رگولاتور نیم پل ( Half Bridge ) ------------------------------- 23

4-4: رگولاتور تمام پل ( Full Bridge ) ------------------------------- 25

بخش پنجم: مدارات مجتمع ( IC های ) کنترل کننده منابع تغذیه -------- 27

1-5: کنترل ( نوع ) حالت شبه رزونانسی ------------------------------ 29

2-5: کنترل ( نوع ) حالت ولتاژ --------------------------------------- 31

3-5: کنترل ( نوع ) حالت جریان -------------------------------------- 33

4-5: معرفی تراشه UC3842/3/4/5 با کنترل جریان ------------------ 36

5-5: معرفی تراشه TC170 باکنترل جریان ---------------------------- 43

6-5: معرفی تراشه LM5020 – 1/2 با کنترل جریان ------------------ 49

7-5: معرفی تراشه L5991/1A با کنترل جریان ----------------------- 83

بخش ششم: ضمایم

الف: خانواده IC های CS2842/3A و CS3842/3A

ب: مجموعه IC های UCC28C40/1/2/3/4/5 و UCC38C40/1/2/3/4/5

ج: تراشه TEA2019

د: گروه IC های UC1/2/3856

و: خانواده IC های UCC1/2/3806

ز: تراشه FAN7601

فایل رایگان منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان
فهرست جداول و نمودارها:

شكل ( 1-2 ) زگولاتور سوئیچینگ ساده ( صفحه 4 )

شكل ( 2-2 ) چاپر كاهنده ( صفحه 5 )

شكل ( 3-2 ) چاپر افزاینده ( صفحه 5 )

شكل ( 4-2 ) عناصر رگولاتورهای سوئیچینگ ( صفحه 7 )

شكل ( 1-3 ) شكل موجها و دیاگرام رگولاتور باک ( صفحه 10 )

شكل ( 2-3 ) شكل موجها و دیاگرام رگولاتور بوست ( صفحه 12 )

شكل ( 3-3 ) شكل موجها و دیاگرام رگولاتور باک - بوست ( صفحه 15 )

شكل ( 1-4 ) شكل موجها و دیاگرام رگولاتور فلای بک ( صفحه 18 )

شكل ( 2-4 ) شكل موجها و دیاگرام رگولاتور پوش پول ( صفحه 21 )

شكل ( 3-4 ) شكل موجها و دیاگرام رگولاتور نیم پل ( صفحه 24 )

شكل ( 4-4 ) شكل موجها و دیاگرام رگولاتور تمام پل ( صفحه 26 )

شكل ( 1-5 ) دیاگرام ساده شده MC34066 به نقل از شركت موتورولا ( صفحه 30 )

شكل ( 2-5 ) طرح پایه حالت كنترل ولتا‍ژ ( صفحه 31 )

شكل ( 3-5 ) طرح پایه حالت كنترل جریان ( صفحه 34 )

شكل ( 4-5 ) دیاگرام داخلی تراشه های UC3842/3/4/5 ( صفحه 36 )

شكل ( 5-5 ) جدول مقادیر UVLO و DUTY CYCLE ( صفحه 36 )

شكل ( 6-5 ) نمودار هیسترزیس ( صفحه 37 )

شكل ( 7-5 ) نمودار زمان مرده ( صفحه 38 )

شكل ( 8-5 ) حالت كنترل جریان ( صفحه 39 )

شكل ( 9-5 ) جبران سازی ( صفحه 40 )

شكل ( 10-5 ) نحوه استفاده از نوسان ساز خارجی ( صفحه 42 )

شكل ( 11-5 ) دیاگرام داخلی تراشه TC170 ( صفحه 43 )

شكل ( 12-5 ) دیاگرام نوسان ساز داخلی TC170 ( صفحه 45 )

شكل ( 13-5 ) نمودار فركانس بر حسب Rt و Ct ( صفحه 45 )

شكل ( 14-5 ) نحوه محدود كردن جریان ( صفحه 46 )

شكل ( 16-5 ) دیاگرام داخلی تراشه LM5020 – 1/2 ( صفحه 49 )

شكل ( 17-5 ) دیاگرام داخلی تراشه L5991/1A ( صفحه 53 )

شكل ( 18-5 ) نحوه اتصال قطعات نوسان ساز( صفحه 54 )

شكل ( 19-5 ) نمودار زمانی عملكرد HICCUP ( صفحه 57 )

شكل ( 20-5 ) شمای داخلی قسمت حس جریان ( صفحه 58 )

شكل ( 21-5 ) دیاگرام حالت STANDBY در تراشه ( صفحه 89)


لینک کمکی