فایل رایگان جزوه‌ درس ساختار و زبان ماشین دانشگاه صنعتی شریف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جزوه‌ درس ساختار و زبان ماشین دانشگاه صنعتی شریف :

مقدمه 7

فصل اول. 8

باس‏‏ها و اجزای داخلی کامپیوتر. 8

1-1 باس‏ها و عملکردشان. 8

1-1-1 باس نوع یک.... 9

1-1-2 باس نوع دو. 10

1-1-3 باس نوع3.. 12

1-2 ثبات‏ها 17

1-3 واحد محاسبه و منطق(ALU) 18

1-4 رجیستر دستورالعمل (IR) 19

1-5 واحد کنترل و زمان‏بندی.. 19

فصل دوم. 20

حافظه‏ها 20

2-1 ROM... 20

2-2 EPROM... 20

2-3 E2PROM... 20

2-4 RAM... 21

2-5 RAM های‏استاتیك و دینامیک.... 21

فصل سوم. 21

کامپیوتر شریف... 21

3-1 بلوک دیاگرام کامپیوتر شریف... 22

3-1-1 باس داده (DB). 22

3-1-2 واحد محاسبه ومنطق (ALU) 23

3-1-3 رجیستر وضعیت... 23

3-1-4 آکومولاتور (Acc) 24

3-1-5 واحد زمان‏بندی و کنترل. 24

3-1-6 رجیستر دستورالعمل (IR) 25

3-1-7 شمارنده برنامه (PC). 25

3 -1-8 باس آدرس (AB). 25

3-2 دو عمل اصلی CPU... 25

3-3 عملکرد کامپیوتر شریف و قالب بندی دستورالعملها 27

3-4 شاخص‏ها 28

فصل چهارم. 30

میکرو پروسسور 8085.. 30

4-1 پایه‏های 8085.. 30

4-1-1 0AD-7AD... 30

4-1-2 15A-8A... 30

4-1-3 Error! Objects cannot be created from editing field codes. 31

4-1-4 READY... 31

4-1-5 HOLD... 31

4-1-6 HLDA 31

4-1-7 INTR 31

4-1-8 INTA 32

4-1-9 (7.5, 6.5) RST5.5.. 32

4-1-10 TRAP.. 32

4-1-11 RESET IN... 32

4-1-12 RESET OUT.. 32

4-1-13 X1,X2.. 32

4-1-14 CLK OUT.. 33

4-1-15 SID... 33

4-2 شاخص‏ها 33

4-3 انواع آدرس‏دهی در 8085.. 34

4-3-1 روش آدرس‌دهی مستقیم.. 34

4-3-2 روش آدرس‌دهی ثباتی.. 35

4-3-3 روش آدرس‌‌دهی فوری.. 35

4-3-4 روش آدرس‌دهی غیر مستقیم.. 35

4-3-5 روش آدرس‌دهی مستتر. 35

4-4 برنامه‏نویسی در 8085.. 36

4-4-1 انتقال داده. 36

4-4-2 گروه دستورهای محاسباتی.. 38

4-4-3 گروه شامل دستورات منطقی.. 41

4-4-4 گروه دستورات پرش... 42

4-4-5 گروه دستورات O/I و كنترل ماشین و Stack.. 42

4-5 وقفه ها 45

4-6 زمان‏بندی 47

4-6-1 سیكل خواندن. 47

4-6-2 سیکل نوشتن.. 48

4-6-3 زمان‏بندی یک دستورالعمل نمونه. 48

4-5 IC های جانبی 8085.. 49

4-6-1 IC های 8755 و 8355.. 49

4-6-2 IC های 8155 و 8156.. 50

4-6-3 8255 (PPI) 51

4-7 اسکن صفحه کلید. 54

4-8 کنترل موتور پله‌ای.. 56

4-9 برنامه‌ چراغ راهنما 57

4-9 ثابت‌ها و آرایه‌ها در زبان اسمبلی.. 59

فصل پنجم.. 61

میکروکنترلر 8051.. 61

5-1 بررسی اجمالی پایه‌های 8051.. 62

5-1-1 درگاه صفر. 62

5-1-2 درگاه یک.... 63

5-1-3 درگاه دو. 63

5-1-4 درگاه سه. 63

5-1-5 PSEN... 64

5-1-6 ALE.. 64

5-1-7 ..... 64

5-1-8 RST.. 64

5-1-9 ورودی‌های نوسان‌ساز. 65

5-1-10 اتصالات تغذیه. 65

5-2 سازمان حافظه. 66

5-2-1 RAM همه منظوره. 66

5-2-2 RAM بیت آدرس پذیر. 66

5-2-3 بانک های ثبات 67

5-2-4 ثبات‌های کاربرد خاص.... 68

5-3 دستیابی به حافظه کد و داده خارجی.. 70

5-4 روش‌های آدرس دادن. 71

5-4-1 آدرس‌دهی ثبات... 71

5-4-2 آدرس دهی مستقیم.. 72

5-4-3 آدرس دهی غیر مستقیم.. 73

5-4-4 آدرس دهی فوری 73

5-4-5 آدرس دهی نسبی 74

5-4-6 آدرس دهی مطلق 74

5-4-7 آدرس دهی طولانی 75

5-4-8 آدرس دهی اندیس دار. 75

5-5 انواع دستورالعمل‏ها 75

5-5-2 دستورالعمل‏های منطقی.. 76

5-5-3-1 RAM داخلی.. 77

5-5-3-2 RAM خارجی.. 77

5-5-3-3 جدول‏های جستجو. 78

5-5-4 دستورالعملهای بولی.. 78

5-5-5 دستورالعمل‏های انشعاب برنامه. 79

5-6 تایمرها 79

5-6-1 ثبات حالت تایمر. 80

5-6-2 ثبات كنترل تایمر. 82

5-7 شروع به كار، توقف و كنترل تایمرها 83

5-8 عملیات درگاه سریال. 85

5-8-1 حالت 1.. 85

5-8-2 حالت 2.. 86

5-8-3 حالت 3.. 86

5-8 وقفه ها 88

5-8-1 سازمان وقفه. 88

5-8-2 فعال و غیر فعال کردن وقفه ها 88

5-8-3 تقدم وقفه ها 89

5-8-4 اجرای وقفه‌ها 90

5-8-5 بیتهای پرچم وقفه‌ها 90

5-8-6 بردارهای وقفه. 91

فصل ششم.. 94

میکروکننده های AVR.. 94

6-1 مقدمه. 94

6-2 پایه ها و سیگنال ها 95

6-3 امكانات موجود در AVR.. 97

6-3-1 CPU... 97

6-3-2 حافظه ها 101

6-3-2-1 حافظه برنامه. 101

6-3-3 مدارات راه اندازی و كنترل. 103

6-3-4 واحدهای جانبی (I/O) 105

فصل هفتم.. 107

DMA 107

7-1 مفهوم DMA... 107

7-2 برنامه ریزی تراشه 8237 DMA... 108

7-3 ثبات های كنترل داخلی 8237.. 108

7-3-1 ثبات فرمان. 109

7-3-2 ثبات وضعیت... 109

7-3-3 ثبات مد. 109

7-3-4 ثبات تك پوشش.... 110

7-3-5 ثبات تمام پوشش.... 110

7-3-6 ثبات موقت/پاك كردن اصلی.. 110

7-3-7 پاك كردن ثبات پوشش 110


لینک کمکی