فایل رایگان تحقیق مشاوره شغلی در بازار كار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق مشاوره شغلی در بازار كار :


عصر حاضر ، عصر اطلاعات نامگذاری شده است و این اطلاعات نیز همچون عوامل نیروی انسانی ، مواد اولیه ، انرژی و ماشین آلات به عنوان یكی از عوامل تولید مطرح می گردد. اطلاعات به عنوان یك منبع استراتژیك ، برنامه ریزان را در بررسی گزینه ها را انتخاب گزینه های برتر یاری و مساعدت می نماید .

با توجه به گسترش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و نیز ارائه طرحهای جامع از جمله نظام جامع اطلاع رسانی بازار كار ، طراحی و پیاده‌سازی پروژه هایی همچون نظام جامع راهنمایی و مشاوره شغلی ، جهت تحقق طرح مذكور ضروری به نظر می رسد.

برنامه ریزیهای مدون و جامع به منظوراستفاده از فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهت ارائه و نشر اطلاعات و اخبار بازار كار به كارفرمایان و كارآفرینان و سرمایه گذارن داخلی و خارجی ، در راستای ترغیب و تشویق آنان به سرمایه گذاری در بازار كار ایران ، از وظایف پیش بینی شده در چارت سازمانی اداره بررسی، هدایت و مشاوره شغلی كارفرمایان ( اداره كل هدایت نیروی كار ) می‌باشد ، لذا بر همین اساس و باتوجه به اهداف عملیاتی طرح اطلاع رسانی بازار كار و مكانیزاسیون نمودن مراكز خدمات اشتغال و كاریابیهای غیردولتی سراسر كشور ، مبنی بر ارائه سرویس و خدمات سریعتر و بهتر به كارفرمایان متقاضی نیروی كار و جویندگان كار ،‌نسبت به ارائه طرحی یكپارچه ، جامع و مكانیزه برای راهنمایی و مشاوره شغلی در كشور مبادرت ورزیده ایم .

امید است با پیاده سازی طرح مذكور بتوانیم در راستای هدایت شغلی نیروی كار و دستیابی به اثرات ثمر بخش آن در بازار كار كشورنایل گردیم.
لینک کمکی