فایل رایگان تحقیق و پیشینه تحقیق استرس شغلی و فرسودگی شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق و پیشینه تحقیق استرس شغلی و فرسودگی شغلی :


تعداد صفحات 59

استرس شغلی

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل‌های استرس‌زا و آن گونه وضعیت‌های مرتبط با شغل[1] دانست كه بیشتر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. برای نمونه یكی از وضعیت‌های پر‌استرس[2] و مرتبط با شغل این است كه از یك سو كارگر یا كارمند در معرض خواست ها یا فشارهای زیاد در محیط كار قرارگیرد و از سوی دیگر برای برآوردن این خواست‌ها وقت محدودی در اختیار داشته باشد و طبیعی است كه چون نمی تواند از پس انجام آنها براید با ایرادگیری‌های پی در پی سرپرستان روبه رو می‌شوند به بیان دیگر استرس ناشی از شعل ، استرس است كه فرد معینی بر سر شغل مشخصی دستخوش آن می شود (تیموری، 1383).

در این تعریف چند نكته نهفته است: شخص مشاغل تا چه اندازه از تجربه برخوردار است ( كارآزموده است یا تازه كار) میزان قدرت و ضعف او درمقابله با شرایط موجود چقدر است و چه نوع شخصیتی از خود در محیط كار نشان می دهد. این تعریف‌ها هر یك از دو نوع خود مناسب است زیرا یكی به جنبه‌های معینی از محیط كار تاكید دارد و دیگری به ویژگی‌های و جنبه‌های معینی از شخصیت فرد توجه دارد. تعریفی كه ما از استرس شغلی می كنیم چنین است:

كنش متقابل بین شرایط كار و ویژگی‌های فردی شاغل به گونه ای كه خواست های محیط كار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است كه فرد بتواند از عهده آنها برآید این تعریفبه بافت روابط خود با محیط نظر دارد. ( تیموری، 1383)

استرس شغلی با هر الگویی كه بررسی شود بیش از هر چیز به شناسه‌هایی برای شناخت آن نیاز داریم این شناسه‌ها عبارتند از: نشانه‌های روانی، نشانه‌های جسمانی و نشانه‌های رفتاری این نشانه‌ها است كه اغلب همراه با نارضایتی شغل بروز می كنكد یعنی نارضایتی شغلی را می توان یكی از شایع‌ترین پیامدهای استرس شغلی به حساب آورد نارضایتی شغل نیز آثار و عوارضی دارد كه عمدتاً از نظر اقتصادی و اجتماعی زیان آورند و برای فرد و سازمان و جامعه هزینه‌هایی دارند. از آنجا كه آثار نارضایتی شغل جدا از علت آن به خودی خود موجب شدت گرفتن استرس شغلی می شوند دور معیوبی بكار می افتد از عمده‌ترین نشانه‌های رفتاری نارضایتی شغلی عبارتند از: غیبت از كار، رها كردن شغل، افزایش حادثه‌های ناشی از كار وفقدان بهره‌وری.l


لینک کمکی