فایل رایگان کتاب اموزش زبان C چاپ 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کتاب اموزش زبان C چاپ 1395 :

فایل رایگان کتاب اموزش زبان C چاپ 1395
فهرست
فصل اول : آشنایی با زبان های برنامه نویسی و مفاهیم اولیه
تاریخچه ی توسعه ی کامپیوترها و زبانهای برنامه نویسی
لزوم فراگیری برنامه نویسی
و تاریخچه ی آن C زبان
گامهای برنامه نویسی
آشنایی با انواع ویرایشگرها و مقایسه ی آنها
آشنایی با محیط برنامه نویسیDev C++
فصل دوم : بررسی مسأله و مشخص کردن ورودی و خروجی ها
مدل پایه ی کامپیوتر و مفهوم متغیر
نمودار گردشی
حل مسأل هی یافتن بیشینه بین سه عدد
حل چند مسأله و بازنمایی الگوریتم با نمودار گردشی
بازنمایی متنی حل مسأله
فصل سوم : ورودی -خروجی، متغیرها و محاسبات
آشنایی با تولید ورودی و خروجی و انواع متغیرها در برنامه نویسی
انجام محاسبات
خلاصه نویسی در عبارات محاسباتی
مربع مجموع سه رقم
نکات تکمیلی در مورد متغیرها
فصل چهارم : مدیریت صفحه کلید، صفحه نمایش و آشنایی با ساختارهای
تصمیم و تکرار
نوع کاراکتری
مدیریت صفحه کلید
ساختار تصمیمif
ساختار تصمیمswitch
ساختار تکرارwhile
فصل پنجم : برنامه نویسی گرافیکی
ورود به محیط گرافیکی
محاسبات در گرافیک: گرفتن سه رأس و آزمودن نامساوی مثلث
ایجاد طیف رنگ باRGB
ترسیم میانه های مثلث
استفاده از موس در محیط گرافیکی
استفاده از اعداد تصادفی
ترسیم اشیاء توپر
فصل ششم : مباحث تکمیلی ساختارهای تکرار
ساختار تکرارfor
عدد n محاسبه ی میانگین
عدد n استفاده از ساختار تصمیم در ساختار تکرار: یافتن بیشینه بین
رسم n دایره ی متحدالمرکز : یک مثال گرافیکی از حلقه یfor
چند مثال ریاضیاتی
محاسبه ی سری ها و تخمین عددπ
تجزیه ی ارقام یک عدد صحیح : مثالی از کاربردwhile
تشخیص اول یا مرکب بودن عدد
حلقه های تو در تو
فصل هفتم : آرایه ها
متغیرهای اندیس دار
ضلعی -n ترسیم یک
مرتبسازی حبابی
مرتبسازی انتخابی (*)
غربال اراتستن (*)
اعداد صحیح بزرگ (*)
رشته ها
آرایه های دو بعدی
فصل هشتم : کار با فایل
حافظهی موقتی و دائمی
انواع فایل و نحوه ی خواندن محتوای فایلهای متنی
خواندن از فایل و مرتب سازی دادهها و نوشتن خروجی در فایل
مشخص شدن انتهای فایل
ذخیره کردن محل نشانگر موس
فصل نهم : برنامه نویسی پیمانه ای
مفهوم و مزایای تابع و برنامهنویسی پیمانهای
C نحوه ی تعریف تابع در زبان
نوشتن تابع محاسبه ی n!
نوشتن توابع گرافیکی
توابع گرافیکی با پارامتر ورودی
یک تابع ریاضی: بررسی اول بودن یک عدد
فراخوانی با ارجاع در مقابل فراخوانی با مقدار (*)
فصل دهم : برنامه نویسی پیشرفته (*)
ساختمان ها
ساختمان ها به عنوان پارامتر ورودی تابع
ساختمان ها به عنوان خروجی تابع
اشارهگرها
اخذ حافظه ی پویا از سیستم عامل
اشارگرها و توابع و نوشتن توابعی با تعداد پارامتر ورودی نامشخص
برنامه نویسی بازگشتی
ضمیمه اول: مبانی اشکال زدایی
ضمیمه دوم: آشنایی با ساخت پروژه و دستورات گرافیکی


لینک کمکی