فایل رایگان مقاله اشتغال زنان و مسایل مربوط به آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اشتغال زنان و مسایل مربوط به آن :

دانلود مقاله اشتغال زنان و مسایل مربوط به آن

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 34

فایل رایگان مقاله اشتغال زنان و مسایل مربوط به آن
فهرست محتوا

فایل رایگان مقاله اشتغال زنان و مسایل مربوط به آن
فهرست
- مقدمه
فصل اول
- اشتغال زنان
فصل دوم
- ساختار سنی زنان شاغل
فصل سوم
-بیكاری زنان و عوامل مؤثر بر آن
فصل چهارم
- خانواده و اشغال زنان : تصویر واقعیت در كشورهای صنعتی
فصل پنجم
- اشتغال زنان . خانواده در ایران

مقدمه:
موضوع «اشتغال زنان» و مخالفت مردان با كار آنها یكی از مهمترین مسایلی است كه علی‌رغم اهمیت فوق العاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدین ترتیب گر چه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگی بویژه در خانه داری و تربیت كودكان آشكار است، اما نقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه چندان كه باید محسوس نبوده است. از سوی دیگر وجود این باور در میان برخی از مردان كه «نیازی به كار زنان نیست» و «جای زن درخانه است» موجب شده كه فرهنگ «نان آوری مرد» در كشورهای توسعه نیافته باقی بماند و فشار بیشتری را بر روی نان‌آور خانواده كه همان مرد است، وارد كند.


لینک کمکی