فایل رایگان پاورپوینت کارآفرینی - همه چیز درباره کارآفرینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت کارآفرینی - همه چیز درباره کارآفرینی :

دانلود پاورپوینت کارآفرینی - همه چیز درباره کارآفرینی

نوع فایل : PowerPoint

تعداد اسلاید :165 اسلاید

فایل رایگان پاورپوینت کارآفرینی - همه چیز درباره کارآفرینی
فهرست محتوا

كارآفرینی
تعاریف
نظریات
الگوها
پیشگفتار
تا دهه 1980 سه موج موضوع كارآفرینی را به جلو رانده است
نقش كارآفرین
مقدمه
مدیران در سازمان های صنعتی
تعریف واژه ها
1- كارآفرینی سازمانی (Entrepreneurship )
2- كارآفرین سازمانی (Entrepreneur)
3- كارآفرینی (Entrepreneurship )
4- كارآفرین(مستقل) (Entrepreneur )
5- كارآفرینی شركتی (Corporate Entrepreneurship )
6- آموزش (Training )
7- عوامل سازمانی
8- توانایی های فردی
9- موفقیت سازمانی
توانایی های فردی
سیر تاریخی مفهوم كار آفرینی
كارآفرین
مفهوم واژه كارآفرینی
كارآفرینی ازدیدگاه اقتصادانان
برنارد دوبیلدور
ریچارد كانتیلون
كارآفرین از نظر شومپیتر
تخریب خلاق
دوازده خصوصیت كارآفرین از نظر هبرت و لینك
عوامل ظهور كارآفرینی از نظر ویلكن
كارآفرینی از دید محقیقین علوم رفتاری
هوشلیتز
رابرت لمب
ردلیچ
چه عواملی د ردرك تفاوت رفتار مورد توجه قرار دارد؟
تحلیلی بر تعاریف ارائه شده در خصوص كارآفرینی
نقش های كاركردی كارآفرینان در تئوری های اقتصادی
ویژگی های مشتركی كه در رویكرد ویژگی ها به كارآفرینان نسبت داده اند
گرایش به فعالیت های كارآفرینی و غیر كارآفرینی
مهمترین عوامل رویكرد رفتاری
كارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی
ویژگی عمومی شبكه ها
شبكه
پنج نقش شبكه ها
فصل دوم
كارآفرینی در نظریه های اقتصادی
سیر تكاملی كارآفرینی در نظریه های اقتصادی
اندیشه های ماركس الهام گرفته از
انواع نقش های كارآفرینانه
مسئولیت های اساسی كارآفرینان
مکتب نهادیون
مکتب نوین اتریش
طبق اظهار نظر مایسز
نظریه اصلاح شده کرزنر
نظریه ازرائیل کرزنر
نظریه اولیه کرزنر
سه دوره متمایز در بررسی نظریه های اقتصادی کارآفرینی
فصل سوم
كار آفرینی در دیدگاههای غیر اقتصادی
سه بدعت فکری مسیحیان پروتستان
نیازهای انسان از نظر مک کله لند
تحقیقات انجام شده در خصوص ویژگی های کارآفرینان
مهمترین ویژگی های شخصیتی
نیاز به توفیق
خلاصه تحقیقات ویژگی نیاز به توفیق در افراد کارآفرین
مرکز کنترل
خلاصه تحقیقات ویژگی مرکز کنترل درافراد کارآفرین
مخاطره پذیری
خلاصه تحقیقات ویژگی تمایل به مخاطره پذیری در کارآفرینان
تحمل ابهام
خصایص جمعیت شناختی
ویژگی های تجربی
ویژگی های مرتبط با سابقه و پیشینه فرد
انواع مدل های کارآفرینی
فرآیند شکل گیری فرآیند کارآفرینی
معادله کارآفرینی
فرآیند کارآفرینی
فرآیند شکل گیری رویداد کارآفرینانه
نمودار فرآیند کارآفرینی
متغیرهای ایجاد شرکت نوپا
تأثیر شخص و وضعیت در کارآفرینی
عناصر فرآیند کارآفرینی
فصل چهارم
کارآفرینی در سازمان
ضرورت کار آفرینی در سازمان
تعاریف کارآفرینی سازمانی Intrrapreneurship
تعاریف کارآفرینی شرکتی corporate entrepreneurship
مقایسه ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی
تفاوتهای کار کردی کارآفرینان سازمانی با کارآفرینان مستقل
مقایسه مدیران سنتی، کارآفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی
موانع و راه حل های پیشنهادی برای کارآفرینی سازمانی
پنج استراتژی کارآفرینی شرکتی از دیدگاه «هانس شول هامر»
استراتژی ها از دیدگاه «جنینگز»
ویژگیهای مشهود اعمال کارآفرینی در سازمان
مدل تعاملی کارآفرین سازمانی
تأثیر دیدگاه مشترک در موقعیت
ساختار کارآفرینی شرکتی
سایر عوامل سازمانی مورد مطالعه توسط محققین
فصل پنجم
آموزش کارآفرینی
مهمترین دوره های تخصصی در سال 1980
مهمترین دوره های تخصصی در سال 1985
فایل رایگان پاورپوینت کارآفرینی - همه چیز درباره کارآفرینی
فهرست دانشگاههایی که بیش از پنج دوره کارآفرینی را ارائه می نمایند
افرادی که می توانند تحت آموزش کارآفرینی قرار گیرند
اهداف و اولویت های آموزشی در آموزش کارآفرینی
معیارهای ارزیابی اثربخشی روشهای یادگیری و آموزش کارآفرینی
معیارهای ارزیابی اثربخشی روشهای یادگیری و آموزش کارآفرینی
فصل ششم
بررسی تحقیقات کارآفرینی
مطالعات انجام شده در خصوص نوع شناسی کارآفرینی تا سال 1980
طبقه بندی روش شناسی تحقیقات از دیدگاه پائولین
طبقه بندی روش شناسی تحقیقات از دیدگاه پائولین
نوع شناسی تحقیقات کارآفرینی
مطالعات صورت گرفته بر حسب روش تحقیق، کانون و هدف تحقیق از دیدگاه ”چرچیل“ و ”لوئیس“
پارادایم پیشنهادی برای تحقیقات کارافرینی
روش تحقیق در سالهای 1986و 1989 در دانشگاه بابسون و نشریات تخصصی طی سالهای 1985 تا 1990
فصل هفتم
مدلهای نظری کارآفرینی
مهمترین عوامل مورد توافق محققین در خصوص توانائی های فردی
مهمترین عوامل سازمانی و معیارهای فرعی
عوامل محیطی
مهمترین عوامل سازمانی و معیارهای فرعی
مرحله شکل گیری تفکر
مرحله تدوین برنامه فعالیت کاری در کارآفرینی مستقل
مرحله تدوین برنامه فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی

مرحله شکل گیری تفکر


لینک کمکی