فایل رایگان تخمین هوشمند دبی جریان زیربحرانی در شیب شكن قائم مستطیلی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود مقاله تخمین هوشمند دبی جریان زیر بحرانی در شیب شكن قائم مستطیلی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 9

شرح محتوا

چکیده مقاله:

تعیین ارتباط بین عمق بحرانی و عمق جریان در لبه شیب شکنهای قائم با جریان زیربحرانی در بالادست آن یکی از مسائل مهم و مورد توجه مهندسان هیدرولیک بوده است. اگر ارتباط بین این دوعمق بخوبی برآورد شود، از این سازه میتوان به عنوان ابزار اندازه گیری دبی جریان درکانالهای آبیاری استفاده نمود. تاکنون تحقیقات فراوانی برای یافتن ارتباط میان این دو عمق صورت پذیرفته است. در این تحقیقات معموًلا سعی شده است با اندازه گیریهای آزمایشگاهی، منحنی مناسبی بر داده های حاصل برازش داده شود. لیکن، معمولا ارتباط این دومتغیر به صورت خطی در نظرگرفته میشود وهمین موضوع موجب ایجاد خطا درتخمین دبی جریان می گردد. دراین مقاله سعی شده است با تبیین ویژگیهای شبکه های عصبی مصنوعی، شبک های از نوع پرسپترون چند لایه با قانون یادگیری پس انتشار خطا برای بازیابی نگاشت غیرخطی میان الگوهای مستقل داده ها و متغیرهای وابسته طراحی گردد که به کمک آن، امکان تخمین هوشمند دبی جریان میسرگردد. نتایج حاصل نشان میدهد که انطباق خوبی بین مقادیر پیش بینی شده دبی ناشی ازشبکه عصبی مصنوعی و داده های آزمایشگاهی وجود دارد.علاوه بر این، استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نیز می تواند شیب شکن را به عنوان ابزاری برای اندازه گیری دبی جریان در سیستمهای انتقال آب و شبکه های آبیاری مطرح سازد.

کلیدواژه‌ها:

شیب شکن، دبی جریان، شبکه عصبی مصنوعی، تخمین هوشمند، یادگیری، پرسپترون چند لایه


لینک کمکی