فایل رایگان تخمین خبره ضریب شدت جریان سرریزهای لبه تیز زاویه دارمستطیلی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود مقاله تخمین خبره ضریب شدت جریان سرریزهای لبه تیز زاویه دار مستطیلی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 8

شرح محتوا

چکیده مقاله:

به علت دقت بالا وکاربرد ساده سرریزهای لبه تیز، این وسایل یکی از قدیمی ترین وسیله های اندازه گیری وکنترل جریان درکانالهای باز، آزمایشگاه و طبیعت هستند. بررسی های انجام شده نمایانگراین مطلب است که بیشتر مطالعات روی سرریزهای لبه تیز قائم با مقاطع مختلف هندسی صورت گرفته و روابط مختلفی برای ضریب شدت جریان بر اساس پارامترهای مختلف ارائه شده است. اما، شناخت کمتری نسبت به سرریزهای زاویه دار وجود دارد. از آنجا که انجام مطالعات آزمایشگاهی برروی مدل فیزیکی این سرریزها مشکلات و محدودیتهایی به همراه دارد، دراین مقاله از یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ضریب شدت جریان درسرریزهای مذکوراستفاده شده است. شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده از نوع پرسپترون چندلایه با قانون یادگیری پس انتشار خطا بوده و با ایجاد نگاشتی غیرخطی میان پارامترهای ارتفاع آب ، ( h ارتفاع آب بالای سرریز ( 1 ، (p) ارتفاع سرریز ، (α ) مؤثر بر ضریب شدت جریان شامل زاویه سرریز و نسبت استغراق( ) ( h پایی ندست سرریز ( 2 12 h راتعیین می نماید. آنگاه (Cd) چگونگی تأثیر آنها برضریب شد تجریان ، h با بررسی ویژگیهای شبکه عصبی طراحی شده، عملکرد آن با نتایج حاصل از مدلسازی فیزیکی بررسی شده و به نکات مهمی در کاربرد این روش اشاره شده است

کلیدواژه‌ها:

سرریز زاویه دار، ضریب شدت جریان، زاویه سرریز، ارتفاع سرریز، شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چندلایهلینک کمکی