فایل رایگان بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای كشاورزی بر شبكه توزیع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود مقاله فایل رایگان بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای كشاورزی بر شبكه توزیع


نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 8

فایل رایگان بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای كشاورزی بر شبكه توزیع
فهرست و شرح مطالب

چكیده
با ایجاد تسهیلات در برقی كردن چاههای كشاورزی ، تعداد زیادی از چاههای كشاورزی دیزلی منطقه شركت توزیع نیروی برق جنوب استان كرمان برقدار گردید و با توجه به اینكه هنوز رقم قابل ملاحظه ای وجود دارد كه در آینده برقدار خواهند شد بعضی ازفیدرهای فشارمتوسط و پستهای فوق توزیع با افزایش بار روبه رو خواهند بود . وضعیت بار موجود فیدرها و وضعیت آینده آنها در كوتاه مدت و بلند مدت با توجه به چاههای برقدار شده و چاههای فاقد برق كه طی سالهای آتی برقدار خواهند گردید بایستی مورد بررسی و
تجزیه و تحلیل قرار میگرفت تا با طرح مسئله و ارائه راهكارهای مناسب از لحاظ پستهای فوق توزیع و تقویت یا احداث فیدرهای فشارمتوسط و خازن گذاری، وضعیت شبكه همچنان متعادل و پایدار باقی بماند . افت ولتاژ و وضعیت بد ضریب توان مخصوصاً در نواحی گرمسیر جیرفت ، كهنوج و منوجان در اثر برقدار كردن چاههای كشاورزی منجر به ارائه راه حلهای مناسبی در این مناطق گردید .

مقدمه
تصویب قوانین ”تسریع در برقی كردن چاههای كشاورزی“ و ”تسهیل برقی كردن چاههای كشاورزی“ باعث شد طی سالهای 1378 لغایت 1380 تقاضای كشاورزان برای برقی كردن چاههای كشاورزی چند برابر شده و با توجه به توافق وزارتین نیرو و نفت و تصویب شورای عالی اقتصاد و ایجاد و تخصیص تسهیلات ویژه ، تعداد زیادی از موتور پمپهای دیزلی برقی گردید . علیرغم كلیه اثرات مثبت این طرح با اضافه شدن تعداد زیادی مصرف كننده كشاورزی به شبكه توزیع ، بار بسیاری از ف یدرهای فشارمتوسط به طور قابل
ملاحظه ای افزایش یافت و با توجه به روند رو به رشد این تعداد ، بررسی و مطالعه مهندسی وضعیت موجود و پیش بینی آینده ضروری گردید . مقاله حاضر نتیجه این بررسی و تحلیل و ارائه راهكار جهت مواجه با رویكرد برقدار نمودن چاههای كشاورزی است .

-2 بیان مسئله
آمار چاههای كشاورزی
-3 تعاریف
-4 روند انجام كار
-1-4 انطباق نقشه ها
-2-4 مفهوم نمودن اطلاعات
شكل 5- اطلاعات چاههای كشاورزی فاقد برق
-3-4 تعیین چاههای محدوده هر فیدر
شكل 7- ناحیه بندی چاههای كشاورزی فاقد برق اطراف فیدرها در منطقه كهنوج ومنوجان
-4-4 انجام محاسبات
-1-4-4 برنامه بلند مدت
شكل 8- برنامه بلند مدت جهت تامین برق چاههای كشاورزی
-2-4-4 برنامه های كوتاه مدت
-5 نتیجه گیری
-6 مراجع


لینک کمکی