فایل رایگان پرسشنامه میزان توفیق در تجارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه میزان توفیق در تجارت :

این پرسشنامه محقق ساخته و شامل 25 سؤال در سطح سنجش ترتیبی و بر اساس طیف لیکرت در پنج سطح با نمرات: کاملاً مخالفم=1، مخالفم=2، بی نظرم=3، موافقم=4، کاملاً موافقم=5 است. این پرسشنامه در سطح سنجش ترتیبی و کیفی بوده و مجموع نمرات به دست آمده در سطح سنجش فاصله ای و به صورت کمّی مورد استفاده قرار گرفته است.


لینک کمکی